Aktuellt

Nationell datasamordning är nyckeln till att bekämpa vårdens kostnadskris

Under tiden som politikerna bråkar om i fall det är mer pengar eller förändrat utförande som ska rädda vården i Sverige förvärras problemen med bristande samordning av data. Det innebär mindre pengar för att anställa nödvändig personal. Lösningen på problemen är nationell samordning av data, skriver Johan Nordström, regionchef på InterSystems.

Inför valet 2022 kan vi förvänta oss ökad polemik inom regionalpolitiken om hur vården ska utvecklas och vilka resurser som krävs regionalt. Häromdagen (22 augusti) var det en debatt i Aftonbladet där oppositionen i Stockholm kritiserade det blågröna styret att inte göra tillräckligt. Och någon dag senare svarade de blågröna med att S ”gör som vanligt” och svartmålar.

När politiker träter om hur vården ska bedrivas i regionerna har många rätt i att det krävs mer resurser, och att dessa behöver användas på mer effektiva sätt än i dag. Men det många partier missar i debatten är två viktiga saker, något som de sällan pratar om.

En betydande utmaning inom vården är inte en regional fråga, den behöver hanteras nationellt. Brist på samordning mellan regioner, kommuner, vårdinstitutioner, med flera, leder till effektivitetsförluster. Att samordningen brister leder till att situationen förvärras i hela landet. Allra tydligast blir det vad gäller datasamordning. De numera närmast antika problemen med att samordna journaldata illustrerar det på tydligast möjliga sätt.

Varför har det blivit så här? Det finns många orsaker, men i botten av problematiken hittar vi den decentraliserade svenska förvaltningsmodellen. Varje region, eller landsting, är i mycket hög utsträckning en silo som löser sina problem på egen hand, vilket även gäller för hantering av data.

Om vi ska anta ett mer filosofiskt perspektiv handlar det också om ett föråldrat synsätt på geografins betydelse. I en digital värld behöver vi inte ta hänsyn till geografiska avstånd i samma utsträckning som tidigare. Vad gäller hantering av data spelar det ingen större roll att det är många mil mellan Stockholm och Malmö, eller Luleå.

En nationell samordning av datahantering innebär stora fördelar. I ett första skede ger det interoperabilitet, det vill säga att IT-system fungerar tillsammans. I ett vidare perspektiv ger det en mer effektiv verksamhet, vilket innebär att det blir pengar över för att anställa sjuksköterskor, läkare och andra nödvändiga resurser. Att IT-lösningar blir billigare att implementera och använda bidrar också.

Det krävs stora förändringar, nationell samordning i stället för fortsatt regionalisering, och engagemang från högsta ort, läs regeringen, för att lyckas med samordning av data i vården. Om de nödvändiga förändringarna inte genomförs kommer problemen med datahantering, och i förlängningen vårdens kostnadskris, att bestå och öka.

/ Johan Nordström, regionchef, Skandinavien, InterSystems

Denna debattartikel har publicerats i MedtechMagazine

 

(English version)

National data coordination is the key to combating the healthcare cost crisis

Meanwhile, politicians are arguing about whether it is more money or changed execution that should save healthcare in Sweden, the problems with lack of data coordination are exacerbated. This means less money to hire the necessary staff. The solution to the problems is national coordination of data, writes Johan Nordström, regional manager at InterSystems in a reply to a debate article from (S).

When the Social Democrats and the Moderates discuss how care should be conducted in the Stockholm Region, both are right in many things: more money is needed and the money needs to be used in more efficient ways than today. But both parties are missing two important things in the debate, at least they are not talking about them.

Firstly, the problems apply not only to Stockholm, but to the whole of Sweden. Secondly, a lack of coordination between regions, municipalities, healthcare institutions, etc., leads to efficiency losses. Lack of coordination leads to a worsening of the situation throughout the country. It will be most clear when it comes to data coordination. The now almost ancient problems of coordinating journal data illustrate this in the clearest possible way.

Why has it become like this? There are many reasons, but at the bottom of the problem we find the decentralized Swedish management model. Each region, or county council, is to a very large extent a silo that solves its problems on its own, which also applies to data management.

If we are to take a more philosophical perspective, it is also an outdated view of the importance of geography. In a digital world, we do not need to take geographical distances into account to the same extent as before. When it comes to data handling, it does not matter much that there are many miles between Stockholm and Malmö, or Luleå.

National coordination of data management entails great advantages. In the first stage, it provides interoperability, ie IT systems work together. In a broader perspective, it provides a more efficient operation, which means that there is money left over to employ nurses, doctors and other necessary resources. That IT solutions become cheaper to implement and use also contributes.

It takes major changes, national coordination instead of continued regionalization, and commitment from the highest place, read the government, to succeed in coordinating data in health care. If the necessary changes are not implemented, the problems with data management, and in the long run the healthcare cost crisis, will persist and increase.

/ Johan Nordström, Regional Manager, Scandinavia, InterSystems

Fler ämnen

Våra evenemang

Nedladdningar

pdf
Chalmers project

I takt med omställningen till ökad sjukvård i hemmet ökar kraven på att effektivt kunna dela och använda data och information inom vårdkedjan.

Ladda ner
pdf
Region Örebro

Med rätt plattform kan IT-avdelningen hantera högre krav i Örebro.

Ladda ner
pdf
MiBa Project

En gemensam databas ger järnkoll på pandemin i Danmark.

Ladda ner